دتکتور گاز پرتابل Portable Gas Detector
اندازه گیری مقدار گاز ها گاز های قابل اشتغال قابل انفجار و سمی INTE HENAN – MSA – DRAGER – HONEYWELL – CROWCON – BW