سوئیچ اختلاف فشار

سوئیچ فشار تفاضلی (DPS) از سوئیچ فشار تفاضلی (DPS) هوا سری QAD برای اندازه گیری تغییرات فشار ضعیف استفاده می شود و به طور گسترده برای سیستم ها کنترلی استفاده می شود .این سیستم جریان هواکش برای کنترل فن و تهویه هوا. همچنین برای محافظت در برابر حرارت بیش از حد استفاده میشود . پرشر […]