فلومترالتراسونیک ثابت از لحاظ کارکرد به دو دسته اصلی تقسیم میشوند : Transient Time  و فلومترهای Doppler به طور کلی در اندازه گیریهای دقیق خصوصا در گازها از روش Transient Time  استفاده