سنسور القایی

“سنسور القایی” شامل کلیه سنسورهایی است که در مقایسه با سنسورهای لیمیت سوئیچ ، شناسایی اشیاء را انجام می دهند ، از جمله لیمیت سوییچ ها ، که با تماس فیزیکی با آنها اشیاء را ردیابی می کنند.