دستگاه DSC / OIT

فروش و تعمیرات دستگاه DSC / OIT توسط شرکت فرآیند پردازان انجام میشود .

زمان القاء اکسایش دستگاه DSC / OIT را در پلی الفین ها اندازه گیری می کند هدف از انجام این تست ارزیابی کیفی درجه پایداری مواد می باشد .
از طرف دیگر این دستگاه برای اندازه‌گیری دمای ذوب ماده مورد آزمون همچنین زمان ذوب آن به کار می‌رود .

 

کاربرد این دستگاه به شرح زیر می‌باشد:


• تعیین میزان پایداری مواد در مقابل گاز اکسیژن و دمای بالا
• تعیین زمان اکسیداسیون القایی (OIT)
• رسم نمودار دما و نرخ حرارت (گرمایش و سرمایش) به صورت پیوسته
• تشخیص و ثبت دمای ذوب و انتقال شیشه ای پلیمرها و محاسبه آنتالپی
• کنترل و تعویض جریان گازهای ورودی O2 و N2 توسط PLC
• سیستم گرمایش و سرمایش با نرخ قابل تنظیم
• نرم افزار جهت کالیبراسیون دما و جریان گاز
• نمایش شماتیک فلوی گاز در نرم‌افزار و کنترل آن
• ثبت و ذخیره و چاپ داده‌های حاصل از نمودار

دستگاه DSC / OIT
دستگاه DSC / OIT

شرح انجام کار :


– آزمونه : آزمونه تهیه شده می بایست درحدود 0.015 گرم یعنی به ابعاد تقریبی باقطر 5 میلیمتروضخامت تقریبی 2 میلیمتر باشد.
– روش آزمون : ابتدامسیر جریان اکسیژن ونیتروژن را باباز کردن کپسول های اکسیژن ونیتروژن وتنظیم فشار آنها در حد 2000 میلی بار تنظیم میکنیم ، سپس نمونه را داخل پن سمت چپ دستگاه گذاشته، اتصال به کامپیوتر دستگاه را برقرار کرده ودستگاه را روشن می کنیم نرم افزار مربوطه را اجرا میکنیم تنظیمات دما و مقدار فلوی گاز ها را تنظیم کرده  و بر رو COLLECT کلیک میکنیم و سپس بر روی START و بعد از آن QIT را میزنیم .  بعداز1 دقیقه مسیر نیتروژن باز میشود ، دمابه  200درجه می رسد سپس بایک تأخیر 10  دقیقه ای شیربرقی نیتروژن بسته و اکسیژن باز می شود که عددفلوی آن نیز بصورت 50 می باشد که پایداری حرارتی دردمای 200 درجه حداقل 20 دقیقه می باشد که این امر در دمای 200 درجه حداقل 20 دقیقه می باشد.

منابع :

http://www.pangu.com.cn/photo/show-238.html

بازدیدها: 138