پروژه های در حال اجرا

ردیفکارفرماشرح اقدامات انجام شده/راهکارهای ارایه شده
1پالایشگاه تبریزطراحی و مشاوره میترینگ خط LPG

بازدیدها: 24

بیان دیدگاه ها