صفحه اریفیس ( Orifice Plate)

صفحه اریفیس ( Orifice Plate)
(جبران ساز تغییرات فشار و دمای خط) Compensator ترانسمیتر اختلاف فشار differential Pressure transmiter Flow Transmitter فلوترانسمیتر اندازه گیری دبی سیالات با دقت بسیار بالا صنعتی برای کارخانجات .