فلومتراولتراسونيك پرتابل

تامین، فروش، راه اندازی فلومتراولتراسونيك پرتابل
فلومتراولتراسونيك پرتابل از لحاظ کارکرد به دو دسته اصلی تقسیم میشوند : Transient Time  و فلومترهای Doppler